wstring to string


std::wstring str = std::wstring_convert<std::codecvt_utf8<wchar_t>>().from_bytes("some string");

wstring s2ws(const std::string& str)
{
    using convert_typeX = std::codecvt_utf8<wchar_t>;
    std::wstring_convert<convert_typeX, wchar_t> converterX;
return converterX.from_bytes(str);
}
string ws2s(const std::wstring& wstr)
{
    using convert_typeX = std::codecvt_utf8<wchar_t>;
    std::wstring_convert<convert_typeX, wchar_t> converterX;
return converterX.to_bytes(wstr);
}